Login

งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด

 

ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด โครงคร่าวโลหะ

การติดตั้งโครงคร่าว

*   ยึดปลายด้านหนึ่งของโครงยึดติดกับโครงสร้างอาคารให้แน่นหนา ในกรณีเป็นโครงสร้าง  คสล  ให้ยึดด้วย Expansion Bolt  โดยวางช่วงห่างกันไม่เกิน  60 * 100 เซนติเมตร ให้ได้แนวและเป็นระเบียบ

*   ติดตั้งโครงคร่าวรูปตัวยูโดยรอบยึดด้วยสกรูฝังพุกระยะไม่เกิน  60  เซนติเมตร  ติดตั้งโครงคร่าวหลักรูปตัวซีโดยวางระยะห่างกันไม่เกิน  60  เซนติเมตร  วัดจากศูนย์กลางโครงคร่าวยึดติด  โครงยึดด้วยรีเวต  ติดตั้งโครงคร่าวซอยทุกระยะ  60  เซนติเมตร ยึดด้วยรีเวตทั้งบนและล่างทำมุม  90  องศากับโครงคร่าวหลักรูปตัวซี

 

การติดตั้งแผ่น

*   ติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียวระยะไม้เกิน  25  เซนติเมตร  โดยขันส่งหัวตะปูเกลียวให้จมลงในแผ่นเล็กน้อย  เมื่อติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการฉาบอุดหัวตะปูเกลียวและติด เทปฉาบแนวรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อยตามคำแนะนำของผู้ผลิต  โดยเฉพาะบริเวณฝ้าบรรจบกับผนังจะต้องติดเทปแล้วจึงฉาบรอยต่อให้เรียบร้อย เช่นกัน  ตรวจสอบความเรียบร้อยของฝ้าเพดานโดยใช้ไม้บรรทัดยาว  2.00 เมตร ทาบที่กึ่งกลางแนววัดที่ปลายไม้บรรทัดกับผิวแผ่นฝ้าจะต้องไม่เกิน  5  มิลลิเมตรทุกแนว  ในส่วนที่กำหนดให้ทาสี ให้ดำเนินงานตามลายละเอียดที่กำหนดไว้ในหมวดงานสีโดยเคร่งครัด

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384