Login

งานฉาบปูน

 

งานฉาบปูน หมาย ถึง   งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ  ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานฉาบปูนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  เช่น เสา คาน และท้องพื้น ตลอดจนฉาบปูนในส่วนที่ต่อเนื่องจากที่ได้ระบุในแบบก่อสร้างรวมทั้งการฉาบปูน พื้นปูนทราย เพื่อปรับระดับสำหรับตกแต่งผิว

*   การฉาบปูนทั้งหมดเมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบสม่ำเสมอไม่เป็นรอยคลื่นและรอยเกรียง ได้ดิ่ง ได้ระดับ ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ดิ่งและฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง)

*   ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมมีคุณสมบัติตาม  มอก. 80  เป็นของใหม่ไม่จับตัวเป็นก้อน  ผลิตภัณฑ์ตราเสือ ตรานกอินทรีย์ ตราทีพีไอ หรือเทียบเท่า

*   ทราย เป็นทรายน้ำจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนหรือเคลือบอยู่

*   น้ำ ต้องใสสะอาด ปราศจากน้ำมันกรดต่างๆ ด่าง เกลือพฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปน ห้ามใช้น้ำจาก คู คลอง หรือแหล่งอื่นไดก่อนได้รับอนุญาต

*   น้ำยาผสมปูนฉาบ ต้องใช้น้ำยาผสมปูนฉาบที่ต้องการใช้ผสมแทนปูนขาวให้ได้ตามสัดส่วนคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

*   ส่วนผสมปูนฉาบ ปูน ฉาบรองพื้น  อัตราส่วน  1:3  โดยใช้ปูนซีเมนต์  1 ส่วนผสมกับทราย  3 ส่วน  ปูนฉาบตกแต่ง  อัตราส่วน  1:6 โดยใช้ปูนซีเมนต์  1  ส่วนและทรายละเอียด  6 ส วน  ปูนฉาบสำเร็จรูปให้ใช้ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384