Login

งานก่อผนัง

 

งานก่อผนัง หมาย ถึง   งานก่อวัสดุก่อผนังโดยรอบอาคาร  ก่อผนังภายในอาคาร งานหล่อเสาเอ็นและคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้งานผนัง ก่อผนังเป็นไปตามแบบและรายการประกอบแบบ จะต้องตรวจสอบให้แน่นอนในการดำเนินการก่อผนังให้ถูกต้องตามชนิดของวัสดุก่อ ขนาด และความหนา ระยะ และแนวต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

*   การก่อผนังต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง  ผนังต้องได้แนวดิ่งและฉาก ส่วนที่ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบาต้องสะอาดด้านข้างไม่เลอะปูนก่อมองไม่เห็นรอย ไม่สนิท  ส่วนที่เป็นอิฐมอญงานก่อต้องตรงแนว ได้ดิ่ง ได้ฉาก ต้องปาดปูนด้านข้างให้เรียบร้อย ไม่มีขี้ปูนติดอยู่

*   ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมมีคุณสมบัติตาม มอก. 80  มีคุณภาพดี  ไม่จับตัวเป็นก้อน ผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อตามที่ระบุไว้ในรายการวัสดุก่อสร้าง

*   ทราย เป็น ทรายน้ำจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปนหรือเคลือบอยู่  ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาดไกล้เคียงกัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 8          100%

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 50        15 - 40%

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100       0 - 10%

*   น้ำ ต้อง ใสสะอาดปราศจากน้ำมันกรดต่างๆ ด่าง เกลือพฤกษธาตุและสิ่งสกปรกเจือปน ห้ามใช้น้ำจาก คู คลอง หรือแหล่งอื่นไดก่อนได้รับอนุญาต และน้ำที่ขุ่นจะต้องทำให้ใสและตกตะก่อนเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้

 

การทำเสาเอ็นทับหลัง

*   มุมผนังก่อทุกมุมหรือผนังที่ก่อหยุดลอยๆโดยไม่ติดเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือบริเวณที่ผนังก่อติดกับวงกบประตู - หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็น  เสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า  10 เซนติเมตร และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อ

*   เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง  9  มิลลิเมตร อย่างน้อย 2 เส้นและมีปลอกเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  มิลลิเมตรระยะห่าง  20  เซนติเมตร เหล็กเสริมเสาเอ็นจะต้องฝังลึกลงในพื้นและคานด้านบนโดยโผล่เหล็กเตรียมไว้

*   ผนังก่อที่กว้างหรือสูงเกินกว่า  2.50  เมตร จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงตลอดความสูงหรือความกว้างของผนัง  คอนกรีตที่ใช้เทเสาเอ็นจะต้องใช้ส่วนผสมปูนซีเมนต์  1  ส่วนต่อทราย  2  ส่วนต่อหินย่อย  4  ส่วนโดยปริมาณ

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384