Login

งานคอนกรีต

 

วัสดุสำหรับงานคอนกรีต

งานโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปูนผสมเสร็จ (Ready Mix ) แต่ในกรณีที่รถขนปูนผสมเสร็จไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานได้หรือปริมาณการเทไม่ ถึง  3  คิว อนุญาตให้ใช้ปูนผสมโม่ได้

* ปูนซีเมนต์ จะต้องป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเภท 1

* น้ำ ที่ ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากสารต่างๆเช่น น้ำมัน กรด ด่าง อินทรีย์ วัตถุ หรือสารอื่นใด ที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม  ห้ามใช้น้ำจากคูคลองหรือแหล่งอื่นไดก่อนได้รับอนุญาต

* มวลรวมหยาบ หมายถึง   หินหรือกรวดจะต้องสะอาด แข็งแกร่ง ไม่เปราะ หรือแตกง่ายไม่ผุ มีส่วนคละและความแข็งตามมาตรฐาน ASTM ตามรายการต่อไปนี้

งานฐานราก เสา และคาน                    มวลรวมหยาบใหญ่สุดไม่เกิน   4  เซนติเมตร

ผนัง คสล. หนาไม่ถึง  5  เซนติเมตร      มวลรวมหยาบใหญ่สุดไม่เกิน   2  เซนติเมตร

ผนัง คสล. หนา  5  เซนติเมตรขึ้นไป      มวลรวมหยาบใหญ่สุดไม่เกิน   4  เซนติเมตร

แผ่นพื้น ครีบคสล.                             มวลรวมหยาบใหญ่สุดไม่เกิน   2  เซนติเมตร

* มวลรวมละเอียด หมายถึง   ทรายหยาบต้องเป็นทรายน้ำจืด คมแข็ง ปราศจากวัสถุอื่นเจือปน

* ปูนซีเมนต์ จะต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้ง มีหลังคาและผนังปกคลุมมิดชิด พื้นยกสูงไม่ต่ำกว่า  30 เซนติเมตร มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักปูนได้  การกองเก็บให้ห่างจากผนังโรงเก็บโดยรอบไม่ต่ำกว่า  50  เซนติเมตรและกองเป็นชั้นๆ  โดยต้องสามารถนำปูนซีเมนต์ที่กองเก็บไว้ก่อนมาใช้ได้ และห้ามนำปูนซีเมนต์ที่มีอายุเกินกว่า  2  เดือนมาใช้งาน  ส่วนรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384