Login

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 

เหล็กเสริมคอนกรีต หมาย ถึง  เหล็กเส้นกลมธรรมดาหรือเหล็กข้ออ้อย  เหล็กเสริมคอนกรีตนี้ต้องเป็นเหล็กที่มีขนาดโตเสมอต้นเสมอปลาย มีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าที่คิดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กซึ่งกำหนดไว้ ในแบบ เป็นเหล็กใหม่ผิวสะอาดปราศจากสนิม หรือน้ำมัน ไม่มีรอยแตกร้าวและมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวง อุตสาหกรรม ทั้งขนาด ทั้งน้ำหนัก และคุณสมบัติอื่นๆปริมาณและขนาดทั้งหมดของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้ถือ ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบโครงสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเหล็กเสริมตามตำแหน่ง ปริมาณ ขนาด และคุณภาพให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบโดยเคร่งครัด

 

การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต

*   จะต้องเก็บเหหล็กเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดินและต้องมีหลังคาป้องกันน้ำค้าง น้ำฝน และเก็บให้พ้นสิ่งสกปรก ดิน สี น้ำมัน ฯลฯ

*   เหล็กเสริมคอนกรีตที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างจะต้องจัดกองเก็บแยกกองก่อน หลังที่นำเข้ามาตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อสามารถนำเหล็กที่เข้ามาก่อนไปใช้ก่อน โดยไม่ปะปนกับเหล็กเส้นซึ่งนำเข้ามาใหม่

 

วิธีการก่อสร้าง

*   การตัดและประกอบเหล็กเสริมจะต้องมีขนาดตรงตามที่กำหนดในแบบ และในการตัดและดัดจะต้องไม่ทำให้เหล็กเสริมชำรุดเสียหาย

*   การงอเหล็กเสริมจะต้องใช้วิธีดัดงอเย็น นอกจากวิศวกรจะอนุญาตให้เป็นอย่างอื่นได้  สำหรับของอหากในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็กให้งอตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนี้

-   ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลม  โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอย่างน้อย  4  เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่า  6  เซนติเมตร

-   ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนที่ยื่นออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย  12  เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กนั้น

-   เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก  ให้งอ  90  องศาหรือ 135  องศา โดยมีส่วนที่ยื่นถึงปลายขออีกอย่างน้อย  6  เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแต่ต้องไม่น้อยกว่า  6  เซนติเมตร

*   ก่อนเรียงเหล็กเสริมเข้าที่จะต้องทำความสะอาดเหล็กมิให้เป็นสนิมขุม และวัสดุเคลือบต่างๆที่จะทำให้การยึดหน่วงเสียไป  จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างปราณีตให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดี และผูกยึดให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์  18 swg  โดยผูกแบบพันสาแหรกและพับปลายลวดเข้าในส่วนที่เป็นเนื้อคอนกรีตภายใน

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384