Login

งานแบบหล่อคอนกรีต

 

ข้อกำหนดทั่วไป

*   จะต้องดำเนินงานเกี่ยวกับงานแบบหล่อคอนกรีตให้ได้ตามรายละเอียดความตองการที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ

 

วัสดุ

*    แบบหล่อประกอบด้วย ไม้ เหล็ก หรือวัสดุอื่นไดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตจากวิศวกร  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความแข็งแรงของแบบหล่อคอนกรีตในการก่อสร้าง  โดยผู้รับจ้างจะต้องคำนวณออกแบบ แบบหล่อคอนกรีต โดยต้องคำนึงถึงวิธีการเทคอนกรีต  น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด ระยะโก่ง ระยะยกตัวและน้ำหนักที่ถ่ายลงดินหรือบนโครงสร้างที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ

 

การทรุดตัว

*   แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับแนวดิ่งได้ เพื่อเป็นการชดเชยการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถปรับแก้ไขการทรุดตัวที่ไม่สม่ำเสมอทางแนวดิ่งได้หรือเพื่อ ความสะดวกในการถอดแบบ

 

การก่อสร้าง

แบบหล่อคอนกรีตจะต้องใช้ช่างไม้ที่มีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้งานไม้แบบที่มีคุณภาพดี  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

*   แบบหล่อจะต้องได้รูปร่าง แนว และขนาด ตรงตามลักษณะขององค์อาคารที่ปรากฎในแบบ

*   ระวังเรื่อง ดิ่ง ฉาก เมื่อเข้าแบบเสร็จ

*   แบบหล่อต้องติดตั้งให้สนิทแน่น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำปูน

*   ต้องมีการยึดอย่างแน่นหนา เพื่อให้แบบหล่อนั้นคงรูปร่างและตำแหน่ง

*   แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ  ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงก้นแบบภายในได้จะต้องจัดช่องไว้สำหรับให้สามารถ ขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการต่างๆออกก่อนเทคอนกรีต

*   กรณีใช้อิฐบล๊อคทำแบบหล่อ จะต้องทำการไล้ปูนที่ผิวหน้าให้เรียบร้อย ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนทำการเทคอนกรีต

*   ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดาห์  ห้ามโยนของหนักๆเช่น มวลรวม ไม้กระดาน เหล็กเสริม หรืออื่นๆลงบนคอนกรีตใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการกองวัสดุ

*   ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างบนแบบหล่อในลักษณะที่จะทำให้แบบหล่อนั้นชำรุด หรือเป็นการเพิ่มน้ำหนักมากเกินไป

 

การถอดแบบ

*   การถอดแบบหล่อและที่รองรับ  ให้กระทำโดยถือความปลอดภัยของโครงสร้างเป็นสำคัญ หลังจากเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่ กำหนดข้างล่าง  ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว อาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตามความเห็นชอบของวิศกร

แบบหล่อท้องคาน              21  วัน

แบบหล่อใต้แผ่นพื้น            21  วัน

ผนัง                              48  ชั่วโมง

เสา                              48  ชั่งโมง

ข้างคานและส่วนอื่นๆ          48  ชั่วโมง

 

คอนกรีตหยาบรองรับบริเวณที่ไม่มีแบบหล่อ

*   โครงสร้างทุกส่วนที่ไม่มีแบบหล่อรองรับ (ยกเว้นงานถนน) รวมไปถึงพื้นชั้นล่าง ที่ท้องพื้นติดกับดินจะต้องมีคอนกรีตหยาบรองรับหนาไม่น้อยกว่า  5  ซม. คอนกรีตหยาบดังกล่าวจะต้องเทบนพื้นที่ที่ได้ระดับ

 

ความผิดพลาดที่ยอมให้ของแบบหล่อ

*   สำหรับโครงสร้างทั่วไป  ตำแหน่งจะพลาดได้ไม่เกิน  1  เซนติเมตร

*   ส่วนขนาดผิดพลาดได้ไม่เกิน  -0.5 เซนติเมตรถึง +1.0 เซนติเมตร

*   ความเอียงของส่วนโครงสร้างจะต้องไม่เกิน ½ องศา หรือ 2.6 เซนติเมตร ที่ความสูง 3 เมตร ความผิดพลาดที่ยอมให้นี้จะใช้เฉพาะโครงสร้างในแต่ละส่วนของอาคาร

*   สำหรับขนาดของฐานรากจะผิดพลาดได้ไม่เกิน  -2.0 เซนติเมตรถึง +0.5 เซนติเมตร และตำแหน่งจะผิดพลาดได้ไม่เกิน 5.0 เซนติเมตร

*   สำหรับพื้น คสล. ระดับของพื้นจะผิดพลาดได้ระหว่าง -0.5 เซนติเมตร ถึง +1.0 เซนติเมตร

*   ขั้นบันไดลูกนอนจะผิดพลาดได้ไม่เกิน +0.5 เซนติเมตร ส่วนลูกตั้งจะผิดพลาดได้ไม่เกิน +0.25 เซนติเมตร

 


 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384